Top 20 # Cách Sử Dụng Kết Hợp Hàm If Or And / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Deedee-jewels.com

Kết Hợp Hàm If Và Hàm And L Cách Sử Dụng Hàm If Kết Hợp And / 2023

Kết hợp hàm IF và hàm And. Đây là một trong những cách kết hợp phổ biến của hàm IF bởi nó được áp dụng rất nhiều trong các tình huống thực tế tại Doanh nghiệp, Trường học, Trung tâm,…

Để hiểu được cách kết hợp của 2 hàm này chúng ta phải hiểu được cách sử dụng của từng hàm:

2. Ví dụ về cách kết hợp hàm if và hàm and

Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng giải quyết 1 yêu cầu trong bài tập về cách kết hợp hàm Excel để thấy được hàm If và hàm and kết hợp như thế nào:

Yêu Cầu: Dựa vào Điểm Thực Hành (TH) và Điểm Lý Thuyết (LT) để tính điểm nhận xét biết rằng:

A/ – Nếu cả 2 điểm LT và TH đều lớn hơn hoặc bằng 8 thì Điểm nhận xét là 1

B/ – Nếu cả 2 điểm LT và TH đều lớn hơn hoặc bằng 7.5 thì Điểm nhận xét là 0.5

C/ – Còn lại thì điểm nhận xét bằng 0

3. Phân tích đề bài và cách sử dụng hàm

Như vậy trong trường hợp này mình có 3 điều kiện và chúng ta phải sử dụng hàm IF trong trường hợp này:

If (A thỏa mãn, 1, If(B thỏa mãn, 0.5, 0))

Vấn đề nằm ở chỗ là làm thế nào để biết A hoặc B có thỏa mãn hay không bởi lẽ mình có 2 điểm (TH và LT) dùng để so sánh:

Nếu điều kiện của chúng là tất cả các giá trị đều phải thỏa mãn điều kiện con của nó thì chúng ta sẽ dùng hàm AND:

Chúng ta có thể thấy:

HS số 1 (Kim), Số 3 (Minh) có 2 điểm LT và TH đều lớn hơn hoặc bằng 8 nên được 1 điểm nhận xét

HS số 2 (Hoa) có cả 2 điểm nhỏ hơn 7.5 nên 0 điểm nhận xét

HS số 4 (Quân) có 1 điểm nhỏ hơn 8 nhưng lớn hoặc bằng 7.5 nên chỉ được 0.5 điểm nhận xét

Còn đối với HS số 5 (Duy) lại có 1 điểm nhỏ hơn 7.5 nên dù điểm còn lại có là 10 thì cũng 0 điểm nhận xét.

Đó là ý nghĩa của việc dùng hàm AND (Tất cả đều phải thỏa mãn)

Trung Tâm Đào tạo Kỹ năng làm việc chúng tôi

Hàm If Kết Hợp Hàm Mid Trong Excel L Cách Sử Dụng Hàm Mid Kết Hợp If / 2023

Hàm IF kết hợp hàm MID trong excel 2003, 2007 và các phiên bản trở về sau gồm: Excel 2010, 2013 đều không có gì khác biệt cả. Mấu chốt ở đây là việc vận dụng hàm MID để lấy giá trị làm điều kiện cho hàm IF.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM IF KẾT HỢP HÀM MID

Ví dụ sau đây: Sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng khi kết hợp 2 hàm:

Bảng trên là Bảng kê / Sổ theo dõi tình hình cho thuê băng đĩa tại một cửa hàng cho thuê băng đĩa. Một ngày có thể phát sinh nhiều lần cho thuê băng đĩa với nhiều thể loại và mức giá khác nhau.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Trong phần bảng kê/ sổ theo dõi có cột mã khách hàng trong gồm 3 ký tự:

– Ký tự đầu tiên: thể hiện loại đĩa theo như Bảng giá phía dưới, ví dụ: C = Cải Lương,…

– Tiếp theo ký tự thứ 2: chỉ có 2 trường hợp là B hoặc L tương ứng là phim bộ hoặc phim lẻ.

– Ký tự cuối cùng: tương ứng với băng Gốc (1) hoặc băng Sao (2)

Nguồn để lấy thông tin về giá cho thuê băng đĩa là “Bảng Giá”

Căn cứ để biết giá là “Mã” của băng đĩa khi chúng ta cho thuê

Và một trong các thành tố đó là Loại phim Lẻ hoặc Bộ.

Trong Bảng kê/ Sổ có chỉ tiêu về Loại phim, chúng ta cần phải điền vào đó mỗi lượt cho thuê: Phim Bộ hay Phim Lẻ.

Vậy làm thế nào để lấy được Loại phim ở đây, dùng hàm gì để biết được đĩa phim cho thuê là Bộ hay Lẻ.

Chúng ta chỉ có 2 loại: 01 là Phim bộ, 02 là Phim Lẻ.

Để biết được đĩa phim cho thuê là Lẻ hay Bộ ta căn cứ vào ký tự thứ 2 (ký tự ở giữa).

Chúng ta sẽ lập luận như sau (sau đó việc kết hợp hàm sẽ rất dễ dàng):

Nếu Ký tự ở giữa của “Mã” là B thì giá trị trả về là Phim Bộ nếu không phải thì giá trị trả về là Phim Lẻ

Cú pháp hàm IF : Cấu trúc hàm theo kiểu diễn giải:

= IF (Ký tự ở giữa của mã hàng = “B”, “Phim Bộ”, Phim Lẻ)

Vấn đề mấu chốt là ở đây: Làm thế nào để tách ra được ký tự giữa của “Mã”

Hàm Mid sẽ giải quyết nhiệm vụ này

= Mid (Mã , Số thứ tự của Ký tự đầu tiên cần tách, Số ký tự cần tách)

Trong ví dụ trên là tìm ra chữ B hoặc L trong Mã, thì chúng ta sẽ vận dụng hàm Mid như sau:

= Mid (Mã, 2, 1)

Mã : Đây là mã từng lần cho thuê đĩa gồm có 3 ký tự. Trong đó ký tự thứ 2 sẽ quyết định là Phim bộ hay Phim lẻ

2 : Số thứ tự của ký tự đầu tiên cần tách. Trong trường hợp này thì đó chính là số thứ tự của Chữ “B” trong phần Mã tính từ bên trái sang

1 : Số ký tự cần tách, trong ví dụ của chúng ta thì chỉ cần tách chữ “B”, khi đó số ký tự cần tách là 1

Trong đó: Mã sẽ được thay bằng địa chỉ ô của các giá trị có trong cột Mã.

Sử Dụng Hàm If Kết Hợp Với Hàm Dò Tìm Vlookup, Hlookup / 2023

Như đã biết, hàm và là hàm dò tìm và trả về các giá trị tương ứng từ bảng tham chiếu.

Trong thực tế nhiều trường hợp yêu cầu cần phải kết hợp hàm với các hàm dò tìm trên. chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về sự kết hợp mạnh mẽ này.

Ví dụ bài toán yêu cầu: Nếu thỏa điểu kiện 1 thì dò tìm và trả về các giá trị trong bảng A, nếu thỏa điều kiện 2 thì dò tìm và trả về các giá trị trong bảng B,…

Công thức chung

IF(điều kiện 1, VLOOKUP(ô cần tham chiếu, bảng tham chiếu, cột lấy giá trị trả về trong bảng tham chiếu, dò tìm chính xác hay tương đối), giá trị khi không thỏa điều kiện 1)

Hàm này sẽ chạy theo thứ tự:

Xét điều kiện 1, nếu thỏa sẽ chạy hàm VLOOKUP

Nếu không thỏa sẽ trả về giá trị không thỏa điều kiện 1.

VLOOKUP(IF(điều kiện, ô tham chiếu 1, ô tham chiếu 2), IF(điều kiện, bảng tham chiếu 1, bảng tham chiếu 2), IF(điều kiện, cột lấy giá trị trả về trong bảng tham chiếu, cột khác), IF(điều kiện, dò tìm chính xác, tương đối))

Như vậy tùy vào vấn đề mà ta có thể linh hoạt đưa hàm vào các vị trị khác nhau của các hàm dò tìm.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Dựa vào bảng tham chiếu BMI của người châu Á và châu Mỹ trả về kết quả trong cột phân loại.

Ta có công thức = IF(B2=”mỹ”, VLOOKUP(C2,$A$15:$C$20,3,TRUE), VLOOKUP(C2,$B$15:$C$20,2,TRUE))

Ở công thức này trình tự thực hiện của hàm sẽ là: nếu bệnh nhân là người châu Mỹ thì sẽ dò tìm ở bảng A15:C20. Nếu bệnh nhân không phải là người châu Mỹ (vì trường hợp này chỉ cho châu Mỹ và châu Á nên trường hợp ngược lại sẽ là châu Á) thì dò tìm ở bảng B15:C20.

HOẶC

= VLOOKUP(C2, IF(B2=”mỹ”,$A$15:$C$20,$B$15:$C$20), IF(B2=”mỹ”,3,2),TRUE)

Ở công thức này tương tự như công thức trên, tuy nhiên trường hợp này là lồng hàm IF vào hàm dò tìm.

Ví dụ 2:

Xây dựng công thức cho cột phần thưởng, giá trị phần thưởng dựa vào điều kiện trong bảng tham chiếu.

Ta có công thức: = VLOOKUP(C2,$A$14:$C$17, IF(B2=”nam”,2,3),TRUE)

Công thức này sẽ dò tìm trong bảng A14:C17, sau đó khi trả về kết quả là cột 2 (dành cho nam) hay cột 3 (dành cho nữ) sẽ xét đến hàm IF.

Như vậy ở những vấn đề phức tạp sự lồng ghép hàm IF và các hàm dò tìm giúp ta đơn giản hóa công thức, công thức dễ nhớ và tư duy hơn.

Bài viết của TTTH – chúng tôi

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Kết Hợp Left / 2023

Khái quát hàm Vlookup và Left

– Nhấn 1 lần F4: Mục đicha là có giá trị tuyệt đối. Tuyệt đối ở đây được hiểu như là là cố định một dòng và cố định một cốt. Ký hiệu: $cột$dòng

Ví dụ cụ thể: $B$9 ⇒ Cố định cột B và dòng 9

– Nhấn 2 lần F4: Để trả về giá trị tuyệt đối dòng và tương đối cột. Như vậy, bản chất của nó được hiểu là không cố định cột nhưng cố định dòng. Ký hiệu: cột$dòng

Ví dụ: B$9 ⇒ Không cố định cột B mà cố định dòng 9

– Nhấn 3 lần F4: Nhận giá trị tuyệt đối cột và tương đối dòng. Như vậy, bản chất của nó được hiểu là không cố định dòng, cố định cột. Ký hiệu: $cộtdòng

Ví dụ: $B9 ⇒ Cố định cột B mà không cố định dòng 9.

Hàm LEFT là một hàm cắt đọc lấp các chuỗi ký tự bắt đầu từ phía bên trái trong một chuỗi văn bản. Tuy nói như thế nhưng thực tế thì hàm Left thường được kết hợp cùng với các hàm cơ bản khác để tăng hiệu quả. Cú pháp: = LEFT(text, n).

text: Đây là giá trị bắt buộc. Một chuỗi văn bản chứa các ký tự các bạn muốn tách ra.

n: Số ký tự mà bạn muốn cắt được tính từ phía bên trái chuỗi văn bản đó.

n chắc chắn phải lớn hơn bằng 0. Nếu nhỏ hơn 0 sẽ trả về cho bạn là giá trị #VALUE!

Nếu giá trị n lớn hơn tổng số ký tự ở chuỗi văn bản, thì hàm LEFT trả về kết quả là toàn bộ chuỗi văn bản đó.

Nếu như khi thực hiện mà không nhập vào giá trị n vào thì nó sẽ mặc định lấy giá trị 1

Hàm Vlookup kết hợp với hàm Left

Trong đó, hàm Vlookup kết hợp Left một sự kết hợp hoàn hảo. Khi kết hợp 2 hàm này với nhau thì hàm Vlookup có nhiệm vụ chính đảm nhiệm đó chính là tìm kiếm các thông tin mà bàn cần một cách chính xác và nhanh hơn. Còn về hàm Left thì các bạn sẽ tiến hành phân tách chuỗi văn bản để lấy phần ký tự mình cần từ phía bên trái. Chúng ta sẽ kết hợp hàm Left nằm trong phần công thức của hàm và nhấn Enter.

Hi vọng rằng những thông tin ở bài viết trên, các bạn có thể dễ dàng giải quyết bài tập tính lương hay cắt ký tự hay các phần nâng cao hơn trong Excel.