Top 12 # Cách Dùng Both Of Whom / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Deedee-jewels.com

Cách Dùng Từ Hạn Định “Both” / 2023

CÁCH DÙNG TỪ HẠN ĐỊNH BOTH 1. Both + Danh từ đếm được số nhiều: nghĩa là 2 … (nó luôn có nghĩa khẳng định, chia động từ số nhiều luôn) VD: Both girls are eighteen. (Cả hai cô gái đều 18 tuổi) 2. Ta có thể dùng Both để nhấn mạnh, đặt nó ngay sau chủ ngữ, hoặc đại từ làm tân ngữ, hoặc trợ động từ, hoặc động từ “be” VD: We both need a holiday. (chúng tôi, cả 2 chúng tôi, đều cần một kỳ nghỉ) I have opened them both. (Tôi đã mở cả 2 cái ra rồi) You can both help me. (Cả 2 bạn đều có thể giúp tôi.) They were both very talented. (Cả 2 người họ đều rất tài năng.) 3. Có thể để “both” đứng một mình VD: I

CÁCH DÙNG TỪ HẠN ĐỊNH “BOTH”

1. Both + Danh từ đếm được số nhiều: nghĩa là 2 … (nó luôn có nghĩa khẳng định, chia động từ số nhiều luôn) VD: Both girls are eighteen. (Cả hai cô gái đều 18 tuổi)

2. Ta có thể dùng Both để nhấn mạnh, đặt nó ngay sau chủ ngữ, hoặc đại từ làm tân ngữ, hoặc trợ động từ, hoặc động từ “be” VD: We both need a holiday. (chúng tôi, cả 2 chúng tôi, đều cần một kỳ nghỉ) I have opened them both. (Tôi đã mở cả 2 cái ra rồi) You can both help me. (Cả 2 bạn đều có thể giúp tôi.) They were both very talented. (Cả 2 người họ đều rất tài năng.)

3. Có thể để “both” đứng một mình VD: I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I like both. (tôi không thể quyết định nên mua cái áo nào trong 2 cái áo đó. Tôi thích cả hai.)

4. Cấu trúc “both of …” VD: Both of them are married. (cả 2 người họ đều đã lập gia đình)

5. Both … and …: nối 2 từ hoặc cụm từ đồng loại VD: It was both cold and wet. (Trời đã lạnh lại còn ẩm nữa.) He is both an actor and a director. (Anh anh vừa là một diễn viên vừa là một đạo diễn.) She both types and answers the phone. (Cô ấy vừa gõ vừa trả lời điện thoại.)

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: Đoan Trang(Lopngoaingu.com)

Cách Dùng Both (Of), Neither (Of), Either (Of) / 2023

1. Cách dùng Both (of)

Both nghĩa là “cả hai”. Both có thể được dùng làm đại từ, chỉ 2 vật mà ta đã nhắc tới.

Ví dụ:

A: Do you want the blue shirt or the red one? B: I’ll buy both (= the blue shirt AND the red shirt = both shirts)

Both X and Y

Cụm từ này tương đương với Not only X but also Y (không chỉ X mà còn cả Y).

có thể dùng với tính từ: Both + Adjective + and + Adjective

Ví dụ:

Both… and… có thể dùng với danh từ số ít: Both + Noun + and + Noun

Ví dụ: Ví dụ:

Both hay Both of?

Both/Both of không khác nhau nhiều về nghĩa mặc dù Both of phổ biến hơn trong tiếng Anh Mỹ.

Both (of) đứng trước từ hạn định ( my, his, these, the…) và danh từ số nhiều: Both (of) + determiner + plural noun

Ví dụ:

Both (of) my friends arrived late to class.

Both of the wheels wobble too much.

A prize was given to both of the players.

Ví dụ:

Khi dùng Both với đại từ làm bổ ngữ ở số nhiều (us, them), ta cần giới từ of trước đại từ: Both of + Object Pronoun

Ví dụ:

He has invited both us. (sai)

He has invited both of us. (đúng)

I’ll take both of them. (đúng)

I need to speak to both of you. (đúng)

Ví dụ:

I hope they invite us both (= I hope they invite both of us)

Do you need them both? (= Do you need both of them)

The teacher sent them both to the principal’s office.

Ví dụ:

He is both intelligent and agile.

My sister and I are both ready for the trip.

We were both happy with our exam results.

My parents can both speak French.

They should both try harder.

My brothers would both be shocked if they knew the truth.

Both đi trước các động từ khác: Both + các động từ khác.

Nếu có một trợ động từ đi kèm, Both sẽ đứng giữa: Trợ động từ + Both + Verb.

Ví dụ:

We both wanted to stay in bed and not go to work.

They both liked the surprise.

My parents both work in the same building.

They have both studied a lot.

Both mang nghĩa phủ định. Ta không dùng Both trong cấu trúc phủ định. Thay vào đó, ta chọn Neither.

Ví dụ:

Both of them are not ready (sai)

Neither of them are ready (đúng)

2. Cách dùng Neither (of)

Neither nghĩa là “không cái này mà cũng không cái kia”. Neither là từ mang nghĩa phủ định và đi kèm với động từ số ít ở thể khẳng định.

Neither X nor Y

Neither… nor… giữ vai trò là liên từ. Đây là cụm từ đối lập của Both… and…

Nếu động từ đi sau cụm từ này, động từ sẽ chia ở số ít.

Ví dụ:

Ví dụ:

Ví dụ:

Neither of my friends came to class today.

Neither of the parents understood what the baby was trying to say.

Neither of our cars has enough petrol so we have to take the bus.

Khi dùng Neither of + đại từ (you, us, them), ta cần giới từ Of trước đại từ: Neither of + Pronoun.

Nếu sau cụm từ này có động từ thì phải chia động từ ở số ít.

Ví dụ:

Neither thường được dùng như một phần của câu trả lời ngắn khi một người nói điều gì đó mang nghĩa phủ định và bạn đồng tình với họ.

Ví dụ:

A: I have never been to Switzerland

B: Neither have I.

A: I don’t want to go.

B: Neither do I.

Neither cũng có thể được sử dụng độc lập.

Ví dụ:

A: Would you like a blue tie or a green tie?

B: Neither. (= Neither tie)

3. Neither vs Either

Có thể dùng Either với động từ phủ định để thay thế Neither với động từ khẳng định.

Ví dụ:

Ảnh: English Learn Site

3. Cách dùng Either (of)

Either nghĩa là “hoặc cái này hoặc cái kia”. Either đi kèm với động từ số ít ở thể khẳng định và phần lớn được dùng trong câu hỏi hoặc câu phủ định.

Either X or Y

Either… or… được dùng như một liên từ – conjunction. Ý nghĩa của nó là diễn tả sự thay thế và/hoặc lựa chọn giữa 2 thứ (đôi khi nhiều hơn 2). Động từ đi kèm phải chia ở số ít.

Ví dụ: Ví dụ:

There are only two options and I’m not interested in either film.

A: Do you want it ready for Thursday or Friday? B: Either day is fine for me.

Có thể dùng Either of trước 1 từ hạn định (my, his, these, the…) và 1 danh từ số nhiều: Either of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

Khi dùng Either + đại từ làm bổ ngữ (you, us, them), ta cần giới từ OF trước đại từ đó.

Either + of + Pronoun

Ví dụ:

Either cũng có thể được dùng độc lập. Nó có nghĩa là lựa chọn nào cũng được. Đôi khi, nó đi kèm với đại từ “one”.

Ví dụ:

A: Would you like a coffee or a tea?

B: Either (one). (= I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine – Tôi không quan tâm là trà hay cà phê. 2 lựa chọn đều ổn)

Either có thể được dùng ở cuối một câu phủ định khi bạn đồng ý với điều phủ định mà người nào đó vừa nói. Nghĩa của Either ở đây tương tự too hoặc also (được dùng ở thể khẳng định).

Ví dụ:

A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either. (You cannot say “I wasn’t too“)

A: I’ve never been to Portugal. B: I haven’t either.

A: I didn’t go to class yesterday. B: I didn’t either

4. So sánh either/ neither / both vs any/ none/ all

either / neither / both

There are two good hotels in the town. You can stay at either of them. (Có hai khách sạn tốt trong thị trấn. Anh có thể ở cái nào cũng được)

We tried two hotels. Neither of them had any rooms. / Both of them were full. (Chúng tôi đã tới hai khách sạn. Không cái nào trong hai cái còn phòng cả. Cả hai đều đã kín người)

any / none / all

There are many good hotels in the town. You can stay at any of them. (Có nhiều khách sạn tốt trong thị trấn. Anh có thể ở bất cứ cái nào trong số chúng)

We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. / All of them were full. (Chúng tôi đã đến nhiều khách sạn. Không cái nào trong số chúng còn phòng cả. Tất cả đã kín người)

Cách Sử Dụng Who Và Whom / 2023

và Whom khi dịch sang tiếng Việt đều mang nghĩa chỉ người. Do đó, không ít người cảm thấy bối rối về việc sử dụng và Whom trong văn viết cũng như văn nói. Bài viết này được đăng tải với mong muốn giúp đỡ độc giả giải đáp thắc mắc trên. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng và Whom.

Câu khẳng định/ Câu hỏi

Ta sử dụng Who để chỉ người. Người được nhắc đến ở đầu là chủ thể gây ra hành động trong câu ( Who+Verb)

John, who is working for Google, will get married next month.

Who is responsible for the mistake?

Whom cũng được dùng để chỉ người trong câu như Who. Tuy nhiên, khác với Who, Whom dùng để nói về người mà hành động trong câu hướng tới.

Gandhi is someone whom many people admire.

Do you know whom Leah is talking to.

Khi nói về số lượng

Trong tường hợp nói về số lượng người, từ Whom được sử dụng và có dạng là of whom. Mục đích là để nói về số lượng người mà hành động trong câu nhắm tới. Khi chủ ngữ là một nhóm người, of whom được dùng nói về số lượng người nhất định trong nhóm đó. Khi đấy, câu sẽ bao gồm Quantifier (từ chỉ số lượng)+ of whom+ other ìnomation.

Để có thể phân biệt được cách sử dụng của các từ vựng kiểu này, đòi hỏi bạn phải có một vốn từ vựng phong phú và phải hiểu rõ chúng khi đặt vào từng văn cảnh khác nhau. Có lẽ không ít người thấy chán nản khi nghĩ đến việc phải ngồi vào bàn, với một chồng sách vở hay những tập giấy nhớ đủ màu xung quanh để học từ vựng. Thực ra bây giờ việc học từ vựng dễ dàng hơn rất nhiều. Những gì bạn cần vỏn vẹn chỉ là chiếc điện thoại smartphone quen thuộc của mình. Hãy tải về máy ứng dụng eJOY, bắt đầu xem video, tra từ mới và lưu lại những từ đó. Với danh sách từ đã lưu, bạn có thể mang ra ôn tập bằng việc chơi game từ vựng những lúc rảnh rỗi. Bạn thấy đấy, điều đó đâu phải quá khó khăn đúng không? Chỉ cần dành ra tầm 15-20 phút mỗi ngày với eJOY, sau một thời gian bạn sẽ thấy vốn từ vựng của mình tăng lên đáng kể.

Tải eJOY về máy và học tiếng Anh ngay thôi

To Whom It May Concern: Alternatives &Amp; When To Use / 2023

Should I Use “To Whom It May Concern”?

You shouldn’t put “To Whom It May Concern” on a cover letter unless you have no other choice. But if you must, make sure you know how to do it properly.

When you apply for a job, your goal is to impress the hiring manager and get called in for an interview.

Using “To Whom It May Concern” in your cover letter won’t help you achieve this goal. Such wording shows you didn’t spend any time researching the specifics of the position, or even who you should address your cover letter to.

What about “Dear Sir or Madam”?

Similar to including “To Whom It May Concern” in your letter, you shouldn’t use “Dear Sir or Madam.”

Such a greeting sounds out of place in the 21st century. If you take some time looking into the job opening, you can find an option more targeted toward the person receiving your application.

“To Whom It May Concern” Alternatives

Show you’ve put some effort into your application by using a more personalized greeting than “To Whom It May Concern”. Here are five better alternatives:

1. Dear [Mr./Ms./Mrs./Miss] [Last Name],

The most suitable greeting on a cover letter is “Dear” followed by the recipient’s title and last name.

So if you find out that the hiring manager’s name is “Jake Lopez,” you can write “Dear Mr. Lopez,” at the top of your letter.

Mrs., Miss, or Ms.?

If the hiring manager is a woman, use “Ms.” as her title. You can use “Mrs.” or “Miss” if you know she prefers these titles. For example, if the job posting states “Please address all job applications to Miss Courtney Rodham”, you can follow these preferences.

Dear Miss Rodham,

How to Handle Ambiguous Names

The gender-neutral title “Mx.” is also becoming more popular for addressing non-binary individuals and people with unisex names, like “Jay Winter.”

Dear Mx. Winter,

However, it’s still rare, so only use it if you know the recipient prefers it. Otherwise they might think it’s a typo.

Look up the company you’re applying to on LinkedIn. You can find a list of the staff who work there. Then it’s a simple matter of matching the job title listed on the job posting to the person holding it on LinkedIn.

2. Dear [Full Name],

Another option for dealing with unisex names like “Jay Winter” is just to use “Dear” and their full name. If you use the wrong gender title, you might offend them – so it’s best to avoid titles altogether in such cases.

Dear Jay Winter,

This is also a good option if you’re writing to someone who identifies as a third gender or non-binary.

Foreign Names

In some countries, including Japan, Taiwan, and Hungary, the last name comes first. If you’re unsure which name is someone’s last name, it’s best to use their full name in the greeting.

Dear Liao Shou-zheng,

3. Dear [Job Title],

If you’re struggling to find out the right person’s name, you might be able to get away with using their job title instead:

Dear Office Manager,

Look for the hiring manager’s specific job title on the listing, under the “Reports to:” heading:

While it’s not as personal as using the individual’s own name, using their title shows that you’re aware of who you’d be reporting to, and that you’ve put the effort into looking up that information.

If you struggle to find the name of the hiring manager online, try calling the company. Ask whoever answers whom you should address your cover letter to.

4. Dear [Department] Head,

If all else fails, you might need to resort to addressing your cover letter to the head of the department you’d be working in:

Dear Accounting Department Head,

If you can’t find the name of the department, make an educated guess. For example, an accountant applicant would address their cover letter to the “Accounting Department Head” or “Head of Accounting.”

Use the Hunter web app to find the names and job titles of employees associated with a company website.

5. Dear Hiring Manager,

Sometimes you won’t be able to find any details about anything related to the job listing online.

For example, if you’re applying to a large Fortune 500 company, it might be unclear which department you have to apply to, so you’ll need to address your cover letter to the hiring manager, like so:

Dear Hiring Manager,

When to Use “To Whom It May Concern”

“To Whom It May Concern” is OK when you’re not trying to impress the reader of the letter or email.

For example, you’re sending out a letter of complaint because you’re unhappy about the service you’ve received, or one of your colleagues has asked you to provide a letter of recommendation for them.

How to Write “To Whom it May Concern”

As we said, “To Whom It May Concern” shouldn’t be used on a cover letter. However, if you’re going to use it, use it correctly.

There’s a lot of confusion among job seekers about how to present this controversial opener.

To clear things up, when writing “To Whom It May Concern”, capitalization is key. All five words are typically capitalized.

When starting a cover letter with “To Whom It May Concern,” the format is up to you. You can either use a colon, which is the traditional format:

To Whom It May Concern:

Or you can use a comma:

To Whom It May Concern,

Either way, remember that “To Whom It May Concern” is a traditional, formal opening, so don’t get creative and use a reworked version like “To Whomever This May Concern,” or “To Whom This May Concern.” These variations will make you look like you don’t understand how to write a cover letter properly.

A successful cover letter briefly sums up why the hiring manager should hire you. Look at some short cover letter examples to see how you can concisely explain why you should be hired.

Conclusion

Now that you know what to use instead of “To Whom It May Concern,” it’s time to start writing your cover letter.

We have industry-specific cover letter examples you can download for free. Simply tailor them to your own situation, or use them as inspiration when you write your own.

If you’re pressed for time, use our free cover letter builder to create a cover letter in just five minutes.